top of page

1.         LEDEN

 

De Kuurnse Watersport Vereniging VZW telt 2 soorten leden : - Hoofdleden (familielidmaatschap – alle rechtstreekse, inwonende familie daaronder begrepen) en Steunende clubleden.

1.1.      Door het toetreden tot De Kuurnse Watersport Vereniging VZW erkent het lid kennis genomen te hebben van de tarieven, van het reglement van inwendige orde, van de rechten en de verplichtingen van de leden daarin voorzien en ermee in te stemmen.

1.2.      Men kan slechts lid worden van de Kuurnse Watersport Vereniging VZW door het ondertekenen van het aanvraagformulier. Het lidmaatschap wordt pas effectief na aanvaarding van de kandidatuur door het bestuur.

1.3.      Met het ondertekenen van het aanvraagformulier onderschrijft het kandidaat-lid het reglement van inwendige orde en haar uitbreidingen, die te allen tijde beschikbaar zijn op het secretariaat.

1.4.      De kandidatuur als lid kan aanvaard worden wanneer aan alle wettelijke en statutaire vereisten zijn voldaan.

a/ Elke kandidaat hoofdlid-booteigenaar zal, in de mate dat de wet- en/of decreetgever daarin zal voorzien, en/of voorziet, dienen te laten blijken dat hij aan de wettelijke vereisten (brevetten, registratie, vlaggenbrief, uitrusting van de boot enz...) voldoet om het bevel over een motorboot te voeren. Deze verplichting blijft bestaan, en de noodzakelijke bescheiden zullen dienen voorgelegd te worden, indien het lid eigenaar en/of schipper wordt van een ander vaartuig.

b/ Elke kandidaat lid-booteigenaar dient te laten blijken dat zijn vaartuig geldig verzekerd is voor burgerlijke aansprakelijkheid (schade aan derden) en ongevallen aan boord, met schade en/of letsels aan de opvarenden. Het bewijs van deze verzekering dient elk jaar bij het indienen van de heraanvraag van de ligplaats vermeld te worden.

1.5.      In geval van mede-eigendom van een vaartuig, zal t.o.v. De Kuurnse Watersport Vereniging VZW één eigenaar als hoofdverantwoordelijke optreden. Deze betaalt de lid- en/of liggelden en andere kosten in verband met de boot. De andere eigenaars moeten hoofdlid worden.

1.6.      De leden zullen zich waardig en behulpzaam gedragen en zij staan in voor de orde en netheid op de steigers en de terreinen.

1.7.      Een lid is aansprakelijk voor zijn genodigden. Genodigden die meerdere keren per seizoen komen moeten lid worden van de club.

1.8.      Elke motorboot in de haven staat onder bevel van de eigenaar of van een vast aangesteld persoon (bekend gemaakt aan de vereniging), die tevens hoofdlid is van de club. Alleen leden mogen tijdelijk op hun boot verblijven. Permanente bewoning is niet toegestaan.

1.9.      Het staat het bestuur vrij aan leden een ligplaats te weigeren of te hernieuwen, zonder dat daar een rechtvaardiging voor nodig is.

 

2.         LIGPLAATSEN

 

2.1 Het komt alleen Kuurnse Watersport Vereniging VZW toe, ingevolge afspraken en overeenkomsten met de administratieve overheid, om de individuele ligplaatsen toe te kennen. De leden dienen zich daaromtrent dan ook integraal en onmiddellijk te schikken naar de richtlijnen van het Bestuur en de Havenmeester.

Ingevolge de overeenkomst met de Vlaamse Gemeenschap kan Kuurnse Watersport Vereniging VZW, als sportvereniging, enkel ligplaatsen toekennen aan varende schepen. Een boot die niet vaart en/of enkel zou dienen als overnachting-accommodatie, hoort niet thuis in onze jachthaven.

2.2.      De ligplaatsen worden jaarlijks toegekend, een lid kan slechts een ligplaats toegewezen krijgen na jaarlijks invullen en ondertekenen van het inschrijvingsformulier en het nakomen van zijn financiële verplichtingen, beide binnen de gestelde termijnen.

2.3.      Ligplaatsen, lid- en liggelden kunnen niet overgedragen of verkocht worden. De verkoper van de boot met een ligplaats brengt de kandidaat-koper hiervan op de hoogte. Het secretariaat wordt bij de verkoop van de boot schriftelijk verwittigd, met vermelding van de nieuwe eigenaar.

2.4.      Terugbetaling van liggelden en gereserveerde ligplaatsen kunnen niet in overweging genomen worden. Gereserveerde ligplaatsen die niet ingenomen zijn kunnen tijdelijk door het bestuur aan andere leden en/of passanten toegewezen worden.

2.5.      Wanneer de omstandigheden het vereisen, kunnen in opdracht van het bestuur, de havenmeester of openbare diensten, schepen verlegd worden, op kosten en risico voor de booteigenaar.

2.6.      Het bestuur of de havenmeesters kunnen ook, zonder toestemming van de ligplaatshouder, aanmeertouwen die in slechte staat verkeren, vervangen. Dit op kosten van de ligplaatshouder.

2.7.      De steigers worden in het begin van het seizoen grondig gereinigd en dienen tijdens het verdere seizoen door de huurder onderhouden te worden.

 

3.         TOEGANKELIJKHEID VAN DE STEIGERS

 

3.1.      Slipway : badges voor de slagboom zijn ter beschikking in het clublokaal mits betaling.

3.2.      Steigers : De toegang tot de steigers bestaat uit 4 toegangspoorten, waarvan 1 beveiligd is met een codeklavier en 3 d.m.v. veiligheidssloten. Leden krijgen elk jaar bij de inschrijving de code mee en hebben de mogelijkheid tot aankoop van een veiligheidssleutel.

 

4.         GEDRAG IN DE HAVEN

 

4.1 Schepen dienen afgemeerd op de door het bestuur of de havenmeester aangeduide plaats en volgens goed zeemanschap. Gebeurlijke schade zal aan de eigenaar verhaald worden.

4.2.      Het water op de steigers is in de eerste plaats drinkwater. Het overvloedig gebruik ervan (afspoelen van boten), moet in periode van waterschaarste (hoogseizoen), vermeden worden. Boordtoiletten met externe lozing mogen in de haven niet gebruikt worden.

4.3.      Het is aan de booteigenaar om de havenmeester of iemand van het secretariaat uit te nodigen voor het opnemen van de electriciteitsmeterstand voor en na elk seizoen . Indien de booteigenaar hieraan verzaakt dan heeft hij/zij geen verhaal tegen de aangerekende meterstand. Elke aansluiting van de elektriciteit moet op voorhand geregeld worden met de havenmeester of het secretariaat.

4.4.      Het is verboden om de motor van aangemeerde vaartuigen voortdurend te laten draaien.

4.5.      Het is niet toegelaten om open vuur te maken op de boten, steigers en terreinen van De Kuurnse Watersport Vereniging VZW.

4.6.      De steigers moeten te allen tijde toegankelijk zijn, bijgevolg mag er niets op de steigers zelf gelegd worden en moeten de toegangen volledig vrij blijven.

4.7.      Het is verboden om werken uit te voeren op de steigers die de steigers kunnen vervuilen of beschadigen zoals, lassen, branden, vernissen, enz...

4.8.      Te allen tijde moet lawaaihinder vermeden worden. Tussen 22.00u en 08.00u dient de rust van iedereen gerespecteerd te worden. Bij klachten over ongeoorloofd lawaai kan een berisping en zelfs ontslag als lid het gevolg zijn.

4.9.      Ieder lid moet zich aan de wettelijke snelheidsbeperkingen houden en dient te allen tijde het maken van golven in de jachthaven te vermijden.

4.10.    Er mag geen golfslag gemaakt worden in de buurt van de jachthaven, tenzij er een waterskiër voortgetrokken wordt en dit met aangepaste snelheid gebeurt aan de overkant van de jachthaven.

4.11.    Huishoudelijk afval dient in afgesloten zakken in de voorziene vuilnisbakken-containers gedeponeerd te worden.

4.12.    Elk dier moet aan de leiband gehouden worden. Uitwerpselen worden door de eigenaar onmiddellijk verwijderd. Dieren die last veroorzaken of niet aan deze voorwaarden voldoen zullen geweigerd worden op de haven. Bij niet-naleving kan de eigenaar het ontslag aangeboden worden.

4.13.    Het voeren van reclame in en rond de haven is niet toegelaten, tenzij bij bepaalde vooraf aan het bestuur aangekondigde manifestaties en mits toelating van het bestuur.

4.14.    Boten die gebruik maken van de clubsteigers dienen degelijk onderhouden en rein te zijn.

4.15.    Indien het bestuur om gelijk welke reden, materiaal van leden moet verplaatsen in het jachthavengebied, zal dat door deze laatste vergoed moeten worden.

4.16.    Er is een sanitaire installatie ter beschikking tijdens de openingsuren van het clublokaal.

 

5.         AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGEN

 

5.1.      De Kuurnse Watersport Vereniging VZW is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, schade of diefstallen. Elk lid tekent, door het indienen van zijn kandidatuur als lid en/of van zijn heraanvraag ligplaats afstand van verhaal voor welk danige schade dan ook, ten opzichte van De Kuurnse Watersport Vereniging VZW en stelt zijn verzekeraar hiervan op de hoogte. Deze vrijwaring geldt, zonder limitatief te zijn, voor zowel de ligplaatsen in de haven, de clubinstallaties op het land (clubhuis, speeltuin, sanitair en eventuele tijdelijke installaties zoals feesttenten).

 

6.         VARIA

 

6.1.      Indien men de haven met zijn boot verlaat voor meer dan één dag, dient de booteigenaar de havenmeester of het secretariaat in te lichten hoelang zijn boot niet in de haven zal zijn. De vereniging kan de ligplaats toewijzen aan een andere boot als dit niet gebeurt.

6.2.      Iedere booteigenaar is verplicht de correcte afmetingen te geven van zijn boot, dwz de lengte over alles en de breedte over alles. Wijzigingen hierin of van het adres of het gezin, dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk aan het secretariaat medegedeeld te worden.

 

7.         BETALINGEN

 

7.1.      Door het enkele feit van het lidmaatschap, aanvaardt elk lid de tarieven door het bestuur vastgesteld voor de lid- en/of liggelden, verbruik water en elektriciteit, werkingskosten, gebruik van installaties van De Kuurnse Watersport Vereniging VZW, inclusief tussenkomsten van het personeel voor het verplaatsen of verleggen van boten; en welkdanige kosten die het bestuur zou menen te moeten aanrekenen om de goede werking van de vereniging te verzekeren.

7.2.      Elk lid-booteigenaar is ertoe gehouden stipt de financiële- on/of fiscale verplichtingen na te komen die door de overheid op het bezit van een vaartuig en/of het gebruik van de haveninstallaties worden geheven.

7.3.      Alle rekeningen uitgaande van De Kuurnse Watersport Vereniging VZW dienen stipt op de vervaldag betaald te worden. Elke rekening niet betaald op de vervaldag zullen van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk weze, verhoogd worden met een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding van 15% met een minimum van EUR 125,00. Tevens zal elke niet op de vervaldag betaalde rekening van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk weze, een conventionele intrest opbrengen van 1% per maand vanaf de vervaldag tot de datum van effectieve en algemene betaling.

7.4.      Elk lid-booteigenaar erkent dat De Kuurnse Watersport Vereniging VZW, bij wanbetaling van een rekening, een retentierecht heeft op zijn schip, dit uit het water mag halen op kosten van het lid en/of het weghalen mag verhinderen. Het schip zal slechts vrijgegeven worden nadat alle achterstallige rekeningen, met inbegrip van schadevergoedingen en intresten, zijn vereffend met dien verstande dat eveneens de nagekomen rekeningen tijdens de periode dat het retentierecht wordt uitgeoefend, dienen vereffend te zijn.

7.5.      Indien De Kuurnse Watersport Vereniging VZW op generlei wijze zijn gelden kan ontvangen, zal de partij worden gedagvaard voor de rechtbank tot voldoening van de verschuldigdheden, meer alle kosten een een schadebeding ad. 10%. Na tussenkomst van een veroordelend vonnis en een laatste aangetekende ingebrekestelling wordt het schip verkocht tot delving van de de verschuldigdheden. De jachteigenaar erkent dit uitdrukkelijk retentierecht van De Kuurnse Watersport Vereniging VZW.

 

8.         ONTSLAG

 

Het lidmaatschap van De Kuurnse Watersport Vereniging VZW kan worden beëindigd door :

8.1.      Ontslag door het lid, schriftelijk gegeven en aanvaard door het bestuur. Deze aanvaarding kan slechts gegeven worden als het lid aan alle financiële verplichtingen t.o.v. De Kuurnse Watersport Vereniging VZW heeft voldaan en zijn boot uit de haven en/of van de terreinen heeft verwijderd.

8.2.      Indien een toetredend lid of een lid van de vereniging, rechtstreeks of onrechtstreeks schade toebrengt aan de vereniging, haar personeel of andere leden van De Kuurnse Watersport Vereniging VZW, kan dit lid ofwel onmiddellijk ontslagen worden, ofwel een ligplaats ontzegd worden voor de daaropvolgende jaren.

8.3.      Tevens bij : - Inbreuk op één van de voorgaande artikelen - Diefstal of vandalisme - Algemeen ongeoorloofd gedrag – Wanbetaling

 

9.         BEVOEGDHEID

 

De leden erkennen dat in geval van betwisting i.v.m. het lidmaatschap van De Kuurnse Watersport Vereniging VZW, de daaruit vloeiende rechten en verplichtingen, de toepassing van het inwendige reglement, de rekeningen en betalingen, alleen het Belgisch nationaal en Vlaams Gemeenschapsrecht van toepassing is en enkel het Vredegerecht van Kortrijk en/of de Rechtbanken van Kortrijk bevoegd zullen zijn om van eventuele geschillen kennis te nemen.

 

Dit reglement kan ten allen tijde aangepast worden.

 

 

Februari 2020

bottom of page